Will Andrew Thomas apologise to me?

Magic Eight Ball said Magicball affirms Yes.

Magicball affirms Yes.