Will doug prospoil to me

Magic Eight Ball said Magic 8 ball says Cannot predict now.

Magic 8 ball says Cannot predict now.